Shrine
Shrine
Director
Seema Tahir Khan

Producer
TV One

Writer
Umera Ahmed

DOP


Cast
Saima Qureshi, Umer Qazi, Aslam Shaikh, Anwar Iqbal, Akhtar Hasnain